WVSV onderhandelt
namens de veiligheidsregio’s met
werknemersorganisaties

Arbeidsvoorwaarden personeel veiligheidsregio’s

Sinds 1 januari 2022 maakt de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) namens de veiligheidsregio’s afspraken met de vakbonden over het collectief aan arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Dit doen zij samen in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV).

Opvolger Brandweerkamer

Feitelijk fungeert de WVSV als rechtsopvolger van de Brandweerkamer van het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG. Echter, waar de brandweerkamer slechts aanvullende afspraken maakte over de arbeidsvoorwaarden van brandweerpersoneel, bovenop de generieke afspraken voor al het gemeentepersoneel die het CvA uitonderhandelde, onderhandelt de WVSV over het geheel van arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s.

Wnra

Dat afspraken over arbeidsvoorwaarden voor gemeentelijke personeel niet langer rechtstreeks van toepassing kunnen zijn op het personeel van de veiligheidsregio’s is een gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De inwerkingtreding van de Wnra maakt dat gemeentepersoneel al sinds 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht valt, terwijl de inwerkingtreding van de Wnra voor veiligheidsregio’s tot nader besluit is uitgesteld. Daarmee valt het personeel van de veiligheidsregio’s nog steeds onder het publieke ambtenarenrecht, terwijl het gemeentepersoneel een Cao heeft afgesloten.

CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s

Afspraken gemaakt in het LOAV worden vastgelegd in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en een Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Veiligheidsregio’s, verkort de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s. Deze regeling vindt u elders op deze site.

CAR(-UWO) VR’s

De CAR(-UWO) VR biedt inzicht in de tussen werkgevers (WVSV) en vakbonden overeengekomen collectieve arbeidsvoorwaardenafspraken en de uitwerkingsafspraken. De collectieve arbeidsvoorwaarden gelden daarbij als bindend voor alle leden van de WVSV, terwijl de uitwerkingsafspraken uitsluitend de leden van de WVSV binden die de Uitwerkingsovereenkomst als onderdeel van de CAR-UWO, zoals die gold op 31-12-2021, volgen.

Download CAR(-UWO) VR’s

Ledenbrief WL-002-2022: doorwerking principeakkoord

De tweede ledenbrief bevat nadere informatie over de doorwerking van het principeakkoord Cao Gemeenten/SGO 2021-2022. Deze ledenbrief geeft:

1. informatie over het besluitvormingsproces en bekrachtiging van het akkoord

2. een samenvatting van het principeakkoord

3. een nadere uitleg van het principeakkoord

Download Ledenbrief WL-002-2022

Statuten WVSV

Bij oprichting van de vereniging op 21 mei 2021 zijn de eerste statuten vastgesteld.

De statuten van de vereniging geven de werkingssfeer en de structuur van de vereniging aan. Zo bevatten de statuten bepalingen over onder andere het doel, het lidmaatschap, de algemene ledenvergadering en het bestuur van de vereniging.

Download statuten

© Copyright - WVSV - Website verzorgd door NIPV